Povinné zmluvné poistenie a jeho zmeny

Existuje niekoľko prípadov, kedy sa môže zmeniť resp. zrušiť Vaše povinné zmluvné poistenie. Môže ísť o vyradenia vozidla z evidencie, predaj vozidla, či iný dôvod podania výpovede alebo inej zmeny.

V každom prípade však platí pravidlo, že príslušnú poisťovňu, kde má klient povinné zmluvné poistenie uzatvorené, musí informovať písomne a najlepšie popredu. Predíde tak možným problém, že napríklad nestihol výpovednú lehotu atď.

Výpoveď zmluvy na povinné poistenie

  • podanie výpovede resp. zrušenie poistenia je možné z viacerých dôvodov. Vyradením vozidla z evidencie, zmenou vlastníka vozidla pri predaji, nezaplatením poistného, či vlastným rozhodnutím, že povinné zmluvné poistenie chce klient uzatvoriť v inej poisťovni
  • v prípade neuhradenia poistného je však poistník nútený uzatvoriť si poistenie opäť v rovnakej poisťovni, minimálne na dobu nevyhnutnú do konca predchádzajúceho poistného obdobia
  • v prípade, že sa klient pred koncom svojho poistného obdobia rozhodol, že si povinné zmluvné poistenie pre ďalšie obdobie uzatvorí v inej poisťovni, musí výpoveď stihnúť podať minimálne 6 týždňov pred koncom poistnej doby. V tej istej lehote musí písomnú výpoveď poisťovni aj doručiť. V prípade, že túto lehotu z nejakého dôvodu premeškal, svoje následné povinné poistenie si musí opäť uzatvoriť v danej poisťovni.
  • Je dôležité uviesť, že koncom poistného obdobia sa pre klienta povinné zmluvné poistenie nekončí automaticky. Ak teda neplánuje vo svojej poisťovni ostať poistený, výpoveď musí podať. Ak by tak nespravil a povinné poistenie by si uzatvoril aj v inej poisťovni, porušil by zákon uzatvorením dvoch zákonných poistiek, pretože pôvodná by mu ešte stále platila.

Prihlásenie/Odhlásenie motorového vozidla

  • Pri predaji, kúpe, zničení alebo inej zmene motorového vozidla, je potrebné túto skutočnosť zahlásiť aj na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého bydliska.
  • Pri prihlásení vozidla je nutné okrem iných dokumentov a poplatkov, doložiť aj potvrdenie o tom, že má uzatvorené povinné zmluvné poistenie.
  • Potvrdenie o PZP musí predložiť aj klient, ktorý vybavuje prepis držiteľa motorového vozidla v okrese, či odhlásenie motorového vozidla do iného okresu a pod.
  • Povinné zmluvné poistenie je tak dokladom o tom, že si klient splnil svoju zákonnú povinnosť a uzatvoril povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla